top of page

FREINET

Freinetpedagogik

Kastanjen arbetar efter den franske pedagogen Celestin Freinets idéer om hur pedagogik kan tolkas och organiseras. 

Här hittar du mer information: Freinetrörelsen i Sverige

Det meningsfulla arbetet

Barnen lär sig teoretisk kunskap bland annat via handens arbete och med frågor som rör deras egna erfarenheter. Språket ska tränas i autentiska situationer, till exempel genom arbetet med skoltidningen eller brevväxling med skolor i andra länder.

 

Det trevande försöket

Människan lär sig till stor del genom att praktiskt hantera verkligheten, att pröva sig fram, att göra misstag och sen pröva igen.

Detta gäller i synnerhet barn. Det trevade försöket kännetecknas vidare av att barnen betraktas som fullvärdiga och med läraren jämlika människor som med ömsesidig respekt kan ge utlopp för sin fantasi och skaparlust. Utgångspunkten är den egna världsbilden av hur saker och ting fungerar och utifrån den ställa hypoteser och pröva dem liksom en forskare.

 

Demokratisk fostran

Pedagogen/läraren har huvudansvaret för ordning och struktur i skolan, men det krävs ömsesidig respekt för att barnen ska ta efter läraren som demokratisk förebild. Vi jobbar aktivt med att barnen ska känna sig delaktiga i skolan och skolarbetet bland annat genom stormöten, planeringsrutiner och ansvarsgrupper.

 

Det fria uttrycket

Människan har ett starkt behov av att uttrycka sig konstnärligt i olika former. Barnen behöver uppmuntras i sitt skapande arbete, inte recenseras och censureras.

 

Det gemensamma arbetet

Barnet måste genom egna erfarenheter inse samarbetes fördelar.

Då lär det sig att bli sociala medborgare i ett demokratiskt samhälle.

bottom of page